Poziție ANOSR

Poziția ANOSR referitoare la proiectul de Ordonanță de Guvern privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare

Având în vedere proiectul de Ordonanță de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), federația națională care reprezintă drepturile și interesele studenților din România, consideră:

 • oportună decizia MECȘ de a reglementa situația incertă a absolvenților unor anumite programe de studii neacreditate/neautorizate înmatriculați în sistemul de învățământ superior înainte de emiterea Legii Educației Naționale nr. 1/2011.
 • dreptul de a beneficia de acte de studii, recunoscute de către stat, care atestă finalizarea acestora și care au fost înmatriculați la programe de studii organizate la forme de învățământ/locații/într-o limbă de predare neacreditată/neautorizată trebuie acordat doar studenților care au început studiile cel târziu în anul universitar 2010-2011. Începând cu anul 2011, odată cu emiterea Legii Educației Naționale nr. 1/2011, în astfel de situații art. 138 alin. (2) reglementează sacțiuni și modalități de soluționare („Un program de studii universitare funcţionează legal dacă este autorizat provizoriu sau acreditat şi funcţionează în condiţiile stabilite prin actul de autorizare, respectiv acreditare. Organizarea şi desfăşurarea de programe de studii universitare care nu funcţionează legal se sancţionează cu nerecunoaşterea studiilor pentru beneficiari, precum şi cu amendă pentru organizatori, potrivit legii penale, şi cu retragerea imediată, de către Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice a autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării pentru instituţia în cauză.”). Așadar, extinderea aplicabilității Ordonanței de Guvern inclusiv pentru studenții înmatriculați până în anul universitar 2014-2015 (așa cum este prevăzut în art. 3 din proiectul ordonanței) ar intra în contradicție cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Aplicarea Ordonanței de Guvern inclusiv pentru studenții înmatriculați până în anul universitar 2014-2015 poate fi extinsă doar pentru situațiile în care actele de studii conţin neconcordanţe cu unele dintre elementele Nomenclatorului domeniilor şi al programelor de studii universitare, ce se aprobă, anual, prin hotărâre a Guvernului.
 • este necesară stabilirea unor termene clare și rezonabile (minim 6 luni) în care absolvenții aflați în situațiile prevăzute de prezenta ordonanță pot solicita eliberarea de acte de studii și a unei proceduri transparente pentru efectuarea acestui demers.
 • conform art. 17 alin. (2) din Codul Civil, doar o instanță judecătorească poate stabili o situație în care o persoană se află în „eroare comună și invincibilă” (Error communis facit ius). Astfel, MECȘ nu poate stabili când o persoană se află într-o astfel de situație fără decizia unei instanțe judecătorești, iar art. 4 din proiectul de ordonanță trebuie ori eliminat, ori completat cu acest lucru.
  astfel de situații care încalcă flagrant prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, nu trebuie tolerate sub nicio formă de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice și trebuie sancționate foarte strict. Prevederile art. 5 alin. (1) din proiectul de ordonanță sunt mult prea permisive și nu au rolul de a descuraja astfel de practici în rândul universităților. De aceea, propunem următoarele sancțiuni pentru universitățile care înmatriculează studenți peste capacitatea de școlarizare aprobată sau la programe de studii organizate la forme de învățământ/locații/într-o limbă de predare neacreditată/neautorizată, în strictă corelare și cu art. 138 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare:
  • retragerea autorizației/acreditării pentru instituția de învățământ în cauză, cu acordarea posibilității studenților deja înmatriculați de a-și continua studiile la altă instituție de învățământ și recunoașterea creditelor dobândite la programele de studii autorizate provizoriu/acreditate;
  • sesizarea organelor de cercetare penală cu privire la activitatea de abuz în serviciu a celor responsabili de încălcarea legislației în vigoare (rector, decani, membri ai Senatului universitar și alte persoane cu funcție de conducere, dacă e cazul);
  • amendă aplicată instituției de învățământ echivalentă cu de zece ori taxa de școlarizare încasată, după caz:
   • de la studenții înmatriculați la programe de studii autorizate provizoriu/acreditate peste capacitatea de școlarizare aprobată, în cazul depășirii acesteia;
   • de la toți studenții înmatriculați la programe de studii organizate la forme de învățământ/locații/într-o limbă de predare neacreditată/neautorizată.

ANOSR consideră că această Ordonanță de Guvern trebuie să reglementeze dreptul studenților de a beneficia de acte de studii, recunoscute de către stat, care atestă finalizarea acestora, deși au fost școlarizați la programe de studii care încalcă prevederile legislative doar pentru acei studenți care au fost înmatriculați în sistemul național de învățământ superior cel târziu în anul universitar 2010-2011, care se află în prezent într-o situație de vid legislativ. Dacă există astfel de situații întâlnite și la studenți înmatriculați începând cu anul universitar 2011-2012, universitățile care au permis încălcarea legislației în vigoare în acest fel trebuie aspru sancționate, iar pentru acei studenți trebuie stabilite măsuri tranzitorii prin care să aibă dreptul să își continue și/sau echivaleze studiile în cadrul unor programe care respectă normele legale în vigoare, cu verificarea nivelului de competențe dobândit de aceștia. De asemenea, solicităm Ministerului Educației și Cercetării Științifice să aplice sancțiunile prevăzute prin Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind astfel de încălcări și să sporească nivelul acestora prin prezenta ordonanță, precum și să monitorizeze constant respectarea legislației în vigoare în ceea ce privește funcționarea programelor de studii, înmatricularea studenților și respectarea capacității de școlarizare maxime aprobate, astfel încât în viitor să nu mai fie întâlnite astfel de cazuri care să necesite reglementări speciale.

You may also like...