Erasmus – experiența vieții tale de student!

Înfiintat în 1987, Erasmus este cel mai important program de învățământ și formare profesională din Uniunea Europeană în ceea ce privește mobilitatea și cooperarea la nivelul învățământului superior în Europa.

Cui se adresează Erasmus?

Diferitele sale acțiuni se adresează nu doar studenților care doresc să studieze și să muncească în străinatate, ci și profesorilor și altor categorii de personal, chiar din întreprinderi, care intenționează sa predea în străinatate, cât și personalului din universități care dorește să urmeze cursuri de formare în străinatate. În plus, programul sprijină instituțiile de învățământ superior care doresc să coopereze prin programe intensive, rețele academice și proiecte multilaterale, precum și să creeze legături cu mediul de afaceri.

Obiective specifice:

 • Să sprijine realizarea unui spațiu european al învățământului superior
 • Să consolideze contribuția învățământului superior și a învățământului

La selecţia pentru mobilităţi Erasmus pot participa toţi studenţii Academiei de Studii Economice din Bucureşti, cetăţeni români sau ai altor state, înscrişi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Studenţii participanţi la mobilităţi de studii trebuie să fie înmatriculaţi la ASE Bucureşti atât în momentul selecţiei, cât şi pe parcursul mobilităţii, în ciclul de licenţă, masterat sau doctorat. Candidaţii pot participa exclusiv la mobilităţi corespunzătoare ciclului de studii în care sunt înmatriculaţi, în conformitate cu nivelul de studii şi domeniul Erasmus prevăzute în acordul interinstituţional. Pentru a putea participa la mobilităţi de studii, studenţii trebuie să fi absolvit minimum 2 semestre de studii în momentul începerii mobilităţii.

Candidaţii pot depune maxim şapte opţiuni pentru universităţi din acelaşi spaţiu lingvistic, pentru locuri cu finanţare sau fără finanţare Erasmus.

Pentru toate activităţile legate de selecţie (depunerea dosarului, participarea la probele de concurs, retragere), prezenţa candidatului este obligatorie.

Selecţia candidaţilor pentru mobilităţi studenţeşti Erasmus de studii se face prin concurs, pe baza rezultatelor profesionale cumulate, a rezultatelor testului de competenţă lingvistică şi a interviului de selecţie.

 

Înscrierea la selecţia pentru mobilităţi Erasmus se face astfel:

Candidatul va depune, pâna pe 27 februarie 2015, la Biroul pentru Programe comunitare un singur dosar (dosar de plastic cu coperta transparentă) conţinând următoarele documente obligatorii:

 • Formular de înscriere, cu precizarea opţiunilor (maxim 7 opțiuni, aparţinând unui singur spaţiu lingvistic)
 • Scrisoare de intenţie (redactată în limba străină în care se vor efectua studiile)
 • Curriculum vitae (tehnoredactat în limba străină în care se vor efectua studiile)
 • Proiect de studii (tehnoredactat în limba străină în care se vor efectua studiile), în care să se detalieze obiectivele de studii şi profesionale prevăzute pe durata mobilităţii (1-2 pagini).

Documente opţionale relevante pentru mobilitatea solicitată:

 • Certificate lingvistice (copii)
 • Atestate profesionale (copii)
 • Diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării ştiinţifice studenţeşti, practicii, participării la proiecte extracurriculare etc. (copii)
 • Scrisori de recomandare de la cadre didactice / coordonatori de stagiu (original).

Admiterea în programul Erasmus se face astfel:

  1. Media generală de concurs se determină prin ponderarea celor trei criterii de selecţie, după cum urmează: – rezultate profesionale (media cumulată a anilor de studii) 50% – rezultatul testului de competenţă lingvistică 30% – nota obţinută la interviul de selecţie 20%. Media va fi trunchiată la două zecimale.

 

  1. Pentru ca un student să fie eligibil pentru mobilitate, media generală de concurs este de minim 5,00.

 

  1. Ierarhizarea candidaţilor se face în funcţie de media generală de concurs şi de priorităţile opţiunilor exprimate la înscriere.

 

  1. În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu media de concurs egală cu cea a ultimului admis, departajarea se face în funcţie de rangul respectivei opţiuni în ierarhia exprimată la înscriere.În cazul în care egalitatea se menţine, repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediei anilor de studii. În cazul în care egalitatea persistă, departajarea se va realiza prin considerarea mediei anilor de studii cu trei zecimale.
  2. Un candidat va fi selectat pentru mobilitate la o singură universitate, indiferent de numărul opţiunilor sale.

 

 1. Locul câştigat în urma procesului de selecţie este garantat atât timp cât candidatul nu depune o cerere de renunţare la locul obţinut şi sunt respectate prevederile prezentei metodologii.

Informaţiile privind organizarea şi rezultatele selecţiei pentru mobilităţi Erasmus vor fi publicate pe internet de către Biroul pentru Programe comunitare la adresa www.international.ase.ro.

Altfel spus, o bursă Erasmus are un rol covârșitor în formarea ta ca om, deoarece ți se deschid noi orizonturi de cunoaștere prin contactul cu persoane, locuri şi tradiții diferite. Această interacțiune cu un spațiu necunoscut nu va face decât să te ajute să acumulezi multe informații și cunoștințe de care te vei folosi mai mult ca sigur pe parcursul vieții.

Ce mai aștepți? Merită să aplici, fiindcă Erasmus înseamnă experiența vieții tale de student!

Pentru alte informații sau nelămuriri, te rugăm să ne contactezi la adresa:info@sisc.ro.

Diana-Maria Ciucă

Membru al Departamentului Educațional

You may also like...