Ce-ar trebui să știi despre noul Rector ASE!

Calitatea unui om de succes este capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi. După cum bine ştiţi procesul electoral a luat sfârşit, dl. prof. univ. dr. Nicolae Istudor este Rectorul ales al ASE Bucuresti pentru mandatul 2016 – 2020.

Dacă responsabilitatea studenţilor reprezentanţi a fost să voteze, să facă auzită vocea noastră, a studenţilor facultăţii, nu veţi rămâne surprinși să aflaţi că şi reprezentantul legal al ASE are o serie de atribuții foarte importante. Dacă cineva crede că, în cei 4 ani de mandat, Rectorul doar realizează conducerea operativă a universităţii, conduce Consiliul de Administraţie, convoacă Senatul universitar în şedinţe extraordinare şi propune spre aprobare Senatului Universitar structura şi regulamentele de funcţionare ale ASE, se înşală. Pe lângă acestea există o lista consistentă de alte responsabilităţi la fel de importante.

Sunteţi curioşi să le aflaţi?

Să-i dăm drumul:

 • organizează concursul public pentru selectarea decanilor facultăţilor şi emite deciziile de confirmare a acestora;
 • organizează concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare;
 • anual, supune spre aprobare Senatului universitar proiectul de buget şi,respectiv raportul privind execuţia bugetară;
 • răspunde de buna gestionare a patrimoniului ASE și de corecta lui gestiune financiară;
 • alocă, din resursele universităţii, fonduri pentru stimularea prioritară a celor mai performante departamente şi structuri;
 • propune Senatului universitar, pe baza evaluării interne, reorganizarea sau desfiinţarea departamentelor, centrelor sau institutelor de cercetare neperformante, fără a prejudicia studenţii şi procesul de educatie şi cercetare;
 • semnează actele oficiale, diplomele şi actele financiar-contabile întocmite şi emise de către ASE;
 • emite decizii privind regimul matricol al studenţilor;
 • emite, în scris, decizii privind angajarea, sancţionarea, modificarea şi încetarea raporturilor de muncă ale angajaţilor ASE;
 • anulează, cu aprobarea Senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară;
 • aprobă atribuţiile personalului didactic auxiliar şi a celui nedidactic, stabilite în fişa individuală a postului;
 • asigura buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, în condiţiile respectării standardelor de calitate în mediul universitar, de etică universitară şi legislaţiei în vigoare;
  aprobă componența şi structura Comisiei de etică şi deontologie universitară propusă de către Consiliul de Administraţie şi avizată de către Senatul universitar;
 • propune Consiliului de Administraţie repetarea de către angajaţi a examenului medical complet în situaţii de inaptitudine profesională de natură psiho-comportamentală;
 • urmăreşte aplicarea prevederilor Regulamentului intern, Codului de etică şi deontologie universitară, precum şi a celorlalte decizii interne ale ASE;
 • prezidează Comisia de concurs pentru desemnarea Directorului General Administrativ și îl numește pe post, în condițiile legii;
 • prezintă, în faţă Senatului universitar, rapoarte privind îndeplinirea misiunii şi a obiectivelor strategice ale universităţii;
 • îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Senatul universitar, în conformitate cu Contractul de management şi legislaţia în vigoare;
 • numeşte prorectorii,cu consultarea Senatului universitar.
 • în aplicarea răspunderii publice, Rectorul:
  • prezintă Senatului universitar, în luna martie a fiecărui an, raportul privind starea universităţii;
  • face publice deciziile sale şi cele ale Consiliului de Administraţie;
  • declară anual, pe propria răspundere, capacitatea de şcolarizare a universităţii în conformitate cu legea.

„Cel care nu e informat nu-şi poate asuma responsabilităţi. Cel care este informat nu se poate abţine să nu-şi asume responsabilităţi.” – Jan Calzon

Sursa: Carta ASE

Vidroiu Adelina-Andreea

Membru Departament Educational

You may also like...