Admitere – Master CSIE 2014

Sunteţi proaspăt licenţiat în căutarea unui program de master al unei universităţi cu renume?
Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică vă pune la dispoziţie o gamă variată de programe postuniversitare cu scopul de a consolida şi diversifica cunostinţelor dobândite de-a lungul celor trei ani de licentă
.

Astfel puteţi opta pentru unul din cele două tipuri de programe de studii universitare de master:

Pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget, admiterea la programele de master se va face pe baza rezultatelor obţinute la testul-grilă, la care pot participa toţi candidaţii care au această opţiune. Pentru ocuparea locurilor la taxă, admiterea la programele de master se face pe baza rezultatelor obţinute la examenul de licenţă, iar în caz de egalitate, după media anilor de studiu. Rezultatele obţinute la examenul pentru locurile la buget nu influienţează concursul pentru locurile cu taxă.

Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului general, în corelaţie cu opţiunile precizate de voi la înscriere şi limita locurilor (finanţate de la buget şi taxă) aprobate pentru anul universitare 2014-2015, pentru fiecare program de studiu.

Dacă vă doriţi să aplicaţi la mai multe programe de master în cadrul ASE, aflaţi că un candidat se poate înscrie la o singură specializare pentru locurile la buget, iar pentru celălalte masterate se poate înscrie doar pentru locurile la taxă. În cadrul domeniului, vă puteţi depune mai multe opţiuni pentru programele de master. Pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget, opţiunile trebuie corelate cu codurile disciplinelor de concurs ( puteţi alege un singur cod de disciplină). Dacă se constată că v-aţi înscris la mai multe domenii, se va lua în considerare, în mod automat, domeniul care a fost înregistrat primul în sistemul informatic.

Detalii înscriere

Pentru a vă înscrie trebuie să vă prezentaţi în intervalul 21-24 iulie, între orele 09:00-17:00. Pentru cei care optează pentru unul dintre masterele de la CSIE, înscrierile au loc în clădirea Virgil Madgearu, sala 2001. (Sala de pregătire a dosarelor de concurs: 2104).

În data de 28 iulie, se va afişa repartizarea pe săli pentru susţinerea testului-grilă din materia de specialiate, pentru cei care doresc să ocupe un loc finanţat de la buget (bibliografie ).

Susţinerea testului-grilă din materia de specialiate va avea loc pe 29 iulie. ( subiecte admitere 2013 ).

Afişarea listelor candidaţilor repartizaţi pe locurile finanţate de la buget şi taxă are loc pe 29 iulie.

Confirmarea admiterii pe locurile finanţate la buget se face prin depunerea diplomelor de bacalaureat în original, în perioada 30-31 iulie, între orele 09:00-16:00. Tot în această perioadă are lor plata a jumătate din taxa anuală de şcolarizare pentru cei care optează pentru locurile cu taxă, depunerea cererilor de renunţare, şi restituirea la cerere a dosarelor.

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2014-2015 este de 4000 RON. Jumătate din taxa anuală de şcolarizare, care confirmă admiterea pe locurile de la taxă, se plăteşte exclusiv la caseriile ASE.

Afişarea listelor candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget şi taxă, cât şi a celor respinşi, pe programe va avea loc pe 31 iulie.
Candidaţii care au optat pentru forma de finanţare de la buget, pot exprima, la momentul înscrierii, opţiuni şi pentru locurile cu taxă.

Dosarul de înscriere

Candidaţii care au absolvit programele de licenţă la ASE Bucureşti, promoţia 2014, se înscriu pe baza informaţiilor din Baza de date a ASE-ului şi vor prezenta cu:

 • Un dosar plic, pe care vor înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon;
 • Copia legalizată a certificatului de naştere;
 • Copia cărţii identitate;
 • Dovada plăţii taxei de înscriere;
 • Declaraţie pe propria răspundere, completată în momentul înscrierii în sistemul informatic;
 • Două fotografii ¾ ;
 • O adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau o altă unitate autorizată, care să ateste că sunteţi apt pentru a urma facultatea la care solicitaţi înscrierea.

Ceilalţi candidaţi, care nu au absolvit programele de licenţă la ASE Bucureşti, vor prezenta:

 • Un dosar plic, pe care vor înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon;
 • Diploma de licenţă (sau echivalentă), în original sau copie legalizată (pentru absolvenţii promoţiei 2014, adeverinţă de absolvire cu examen de licenţă, cu precizarea mediilor aritmetice ale anilor de studii, a mediei examenului de licenţă, termentul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă). Pentru cei care aţi absolvit programe de studii urmate în străinătate, diploma de licenţă/adeverinţa de absolvire va fi însoţită de atestatul de recunoaştere emis de Ministerul Educaţiei Naţionale – CNRED;
 • Foaia matricolă sau suplimentul la diploma de la programul de licenţă, în original sau în copie legalizată (cu excepţia absolvenţilor promoţiei 2014);
 • Diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia), în original sau în copie legalizată;
 • Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau o altă unitate autorizată, care să ateste că sunteţi apt pentru a urma facultatea la care solicitaţi înscrierea;
 • Copia legalizată a certificatului de naştere;
 • Copia legalizată a certificatului de căsătorie(dacă este cazul);
 • Copia cărţii identitate;
 • Declaraţie pe propria răspundere, completată în momentul înscrierii în sistemul informatic;
 • Două fotografii ¾ ;
 • Bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere în valoare de 200RON. Aceasta este unică indiferent de numărul opţiunilor exprimate de candidat pentru domeniul ales;
 • Alte documente, pentru programele de master cu condiţii speciale de admitere.

Atenţie! Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere!

În cazul în care doriţi să vă înscrieţi la mai multe programe de master din cadrul ASE, este suficient un singur dosar şi un singur set de acte.

La înscriere se precizează opţiunile pentru programele de master, în cadrul domeniului ales, şi opţiunea pentru susţinerea testului grilă pentru a candida pe locurile finanţate de la buget.

Atenţie! După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

Pentru toate activităţile legate de admitere (înscriere, retragere, renunţare) prezenţa fizică a candidatului este obligatorie. În situaţii excepţionale, înscrierea se poate face şi cu procură notarială, în care se specifică domeniul de master şi opţiunea în cadrul acesteia.

Noi vă dorim multă baftă la admitere, iar pentru orice nelămurire, SiSC vă aşteaptă cu întrebări la adresa de email: info@sisc.ro

Andra-Elena Cucută
Membru al Departamentului Educațional

You may also like...